• Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
หน้าแรก ห้องพัก ห้องประชุม แพ็คเกจแต่งงาน สิ่งอำนวยความสะดวก แกลอรี่ แหล่งท่องเที่ยว โปรโมชั่น สถานที่ ติดต่อเรา
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวอยุยา
 
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า "อยุธยา" 
ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นเมืองหลวงเก่าของไทย 
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
หรือ สมเด็จพระราคมธิบดีที่ 1 ในเวลา 417 ปี
ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีกษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ 
จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ 
ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง 
นับเป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
 
วัดใหญ่ชัยมงคล
 วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา
 มีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโต
 หรือเจ้าพ่อซำปอกงที่พุทธศาสนิกชน
 ทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน 
 เมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะต้องพบเจอผู้คนจำนวน
 มากที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่น
วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์
 มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่ง
 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็น
 นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้ 
 จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือเรื่องราวทาง
 ประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึง
 สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์
 ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพอย่างยิ่ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม
วัดพุทไธศวรรย์
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม หรือ วังจันทรเกษม 
 หรือ วังหน้า ตั้งอยู่ถนนอู่ทอง ริมแม่น้ำป่าสักมุม
 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองใกล้
 ตลาดหัวรอวังจันทรเกษมปรากฎหลักฐาน
 พงศาวดารว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
 ประมาณ พ.ศ.2120  เพื่อให้เป็นที่ประทับ
 ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเคยใช้เป็น
 ที่ประทับของสมเด็จพระยุพราช
 และพระมหากษัตริย์หลายพระองค์
 วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้า
 พระยาฝั่งตะวันตก ในตำบลสำเภาล่ม 
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบันเป็นวัดดังมากๆ 
 สำหรับประชาชนที่นิยมไปกราบ
 ขอพรจากองค์จตุคามรามเทพ จึงทำให้บริเวณ
 วัดพุทไธศวรรย์ ช่วงวันหยุดก็จะนืองแน่นไป
 ด้านผู้คนจำนวนมาก
วัดไชยวัฒนาราม
วัดมหาธาตุ
 วัดไชยวัฒนารามสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๑๗๓ 
 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ
 ให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์
 เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา
 
วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่ง
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะเป็นวัดที่ประดิษฐาน
พระบรมธาตุใจกลางพระนคร 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของ 
สมเด็จพระสังฆราช 
วัดโลกยสุธาราม
 พระราชวังบางปะอิน
 วัดโลกยสุธารามสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้น 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
 เนื่องจากวัดนี้มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์
 ลักษณะสมัยอยุธยาตอนกลาง ก่ออิฐถือปูน 
 พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ 
 
พระราชวังบางปะอินเป็นปราสาทอยู่กลางสระ 
สร้างในรัชกาลที่ 5 
เดิมสร้างด้วยไม้ทั้งองค์ต่อมา รัชกาลที่ 6
โปรดฯให้เปลี่ยนเสาและพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด

 

 

ติดตามเราใน

 

 

ติดต่อ : sales@ayutthayagrandhotel.com โทร (035) 335483-91 โทรสาร (035) 335492